Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Endorfi’ verstaan: Endorfi Training & Advies.

 

Artikel 1.   Toepasselijkheid

1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en Endorfi waarop Endorfi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Verwijzingen door opdrachtgever naar eigen voorwaarden worden door Endorfi niet aanvaard.

2.     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden evenals mondelinge toezeggingen van Endorfi verbinden haar slechts indien en voor zover Endorfi deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.     De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Endorfi voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

 

Artikel 2.   Offertes

1.     Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.

2.     Bij nabestellingen bestaat er voor Endorfi geen automatische verplichting tot levering.

3.     Prijzen in offertes en andere aanbiedingen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 3.   Uitvoering

1.     Endorfi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.     Endorfi zal slechts die werkzaamheden verrichten waarvoor ze de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.

3.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Endorfi het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Endorfi is eveneens bevoegd om op enig moment bij de uitvoering betrokken personen, te vervangen.

4.     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Endorfi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Endorfi worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Endorfi zijn verstrekt, heeft Endorfi het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.     Endorfi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Endorfi is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.     Het is niet toegestaan om gedurende een periode van drie jaar na beëindiging van de overeenkomst leveranciers van Endorfi direct opdrachten te verstrekken zonder tussenkomst van Endorfi. Dit op verbeurte van een dadelijk en ineens opvorderbare boete van € 3.000,00 voor elke dag dat de opdrachtgever in gebreke is.

 

Artikel 4.   Deelnemers

1.     Ten aanzien van deelnemers, die tijdens (een deel van) de uitvoering van een project niet aanwezig zijn, blijven de geheel overeengekomen deelnamekosten verschuldigd, zonder dat de deelnemer het recht heeft op het bijwonen van een latere soortgelijke bijeenkomst.

2.     Endorfi is gerechtigd deelnemers die de juiste uitvoering van interventies verhinderen de toegang te ontzeggen.

3.     De opdrachtgever is gehouden de instructies van Endorfi ten aanzien van de deelname en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

4.     Endorfi is niet aansprakelijk voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 

Artikel 5.   Contractduur

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 6.   Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Endorfi zal de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

3.     Indien de wijziging op aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Endorfi de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.     Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Endorfi aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.     Endorfi zal geen meerkosten in rekening brengen indoen de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7.   Geheimhouding

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 8.   Intellectueel eigendom

1.     Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Endorfi zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.     Alle door Endorfi verstrekte stukken zoals trainingsmaterialen, ontwerpen, adviezen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Endorfi worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

3.     Endorfi behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4.     De opdrachtgever vrijwaart Endorfi voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectueel eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens.

 

Artikel 9.   Annulering

1.     Indien een opdracht of onderdeel hiervan om welke reden dan ook door Endorfi niet uitgevoerd kan worden op overeengekomen tijdstip, dan zal Endorfi hiervan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In onderling overleg zal dat een nieuwe datum voor de (deel)opdracht worden vastgelegd, dan wel een alternatieve wijze voor de uitvoering worden gekozen. De opdrachtgever kan aan uitstel niet het recht ontlenen om de opdracht te ontbinden, noch enig recht op schadevergoeding doen gelden.

2.     Indien de uitvoering van een (deel)opdracht voor de overeengekomen datum door de opdrachtgever wordt geannuleerd, op de opdrachtgever de hierna genoemde percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd:

·       Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvangsdatum: 50% van het overeengekomen bedrag;

·       Bij annulering binnen vier weken voor aanvangsdatum: 100% van het overeengekomen bedrag.

3.     Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever nimmer toegestaan om het tijdstip waarop de diensten volgens de overeenkomst dienen te worden verricht, te wijzigen en/of uit te stellen.

4.     Eventuele kosten die derden bij annulering door de opdrachtgever aan Endorfi berekenen, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 10.   Ontbinding van de overeenkomst

1.     De vorderingen van Endorfi op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

·       Er op goede grond te vrezen is dat opdrachtgever niet aan zijn verplichten kan voldoen;

·       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.

2.     In bovengenoemde gevallen is Endorfi bevoegd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Endorfi schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11.   Gebreken

1.     Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Endorfi via info@endorfi.nl.

2.     Indien een klacht gegrond is, zal Endorfi de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

3.     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen (deel van de) dienstverlening niet meer mogelijk of zinloos is, zal Endorfi slechts aansprakelijk zijn voor het bedrag dat (het deel van) de werkzaamheden vertegenwoordigt.

 

Artikel 12.   Honorarium

1.     Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2.     Indien er geen sprake is van een vast honorarium zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren en/of dagdelen.

3.     Kostenramingen zijn altijd exclusief btw, tenzij anders is overeengekomen.

4.     Endorfi kan tussentijdse prijswijzigingen doorberekenen, indien Endorfi kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

 

Artikel 13.   Betaling

1.     Indien er sprake is van een vast honorarium zal Endorfi dit bedrag in gelijke maandelijkse termijnen vooraf factureren, bij aanvang van de desbetreffende maand.

2.     Indien er sprake is van een honorarium op basis van werkelijk bestede uren en/of dagdelen, zal Endorfi de werkzaamheden die verricht worden in een bepaalde maand vooraf factureren, bij aanvang van de desbetreffende maand.

3.     De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag voor uitvoering van een opdracht uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben betaald aan Endorfi.

4.     Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Endorfi gerechtigd aan de opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met de administratiekosten die voortvloeien uit deze werkzaamheden.

5.     Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en (administratie)kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.     Indien er sprake is van terugbetaling van (een deel van) het honorarium aan opdrachtgever door Endorfi Training & Advies zal dit binnen 30 dagen plaatsvinden.

 

Artikel 14.   Incassokosten

1.     Schiet de opdrachtgever in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichten tekort, dan komen alle door Endorfi in redelijkheid gemaakte en te maken incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

2.     De opdrachtgever is alle door Endorfi gemaakte gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, indien in een geschil met betrekking tot de overeenkomst een gerechtelijke uitspraak wordt gewezen, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 15.   Aansprakelijkheid

1.     Indien Endorfi toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, zal de opdrachtgever Endorfi schriftelijk in gebreke dienen te stellen, waarbij Endorfi een redelijke termijn zal worden gegund om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog haar verplichtingen na te komen, zonder tot betaling van enige schadevergoeding te kunnen worden aangesproken.

2.     De aansprakelijkheid van Endorfi, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3.     Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Endorfi beperkt tot één maal de factuurwaarde van de opdacht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.     Endorfi is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade als gevolg van fouten in rapportages, verlies van manuren, omzet- en winstderving bij de opdrachtgever, etc.

5.     De opdrachtgever zal Endorfi vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door Endorfi.

6.     Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Endorfi is Nederland recht van toepassing.

 

Artikel 16.   Overmacht

Endorfi heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Endorfi haar verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan wat in de wet wordt beschreven. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Endorfi opgeschort.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Privacy verklaring

Endorfi Training & Advies, gevestigd aan Nieuwe Daalakker 1 4854 PV Bavel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

-        https://www.endorfi.nl

-        Nieuwe Daalakker 1 4854 PV Bavel

-        06-54985684

H. van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Endorfi Training & Advies Hij is te bereiken via info@endorfi.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Endorfi Training & Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@endorfi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Endorfi Training & Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-      Het afhandelen van betalingen

-      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Endorfi Training & Advies maakt geen gebruik geautomatiseerde verwerkingssystemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Endorfi Training & Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van drie jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Endorfi Training & Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Endorfi Training & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Endorfi Training & Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@endorfi.nl. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Endorfi Training & Advies wil je er tevens op wijzen dat je

de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Endorfi Training & Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@endorfi.nl.

Endorfi Training & Advies

Harrie van Dijk

info@endorfi.nl

06 549 85 684